Privacy policy

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de uitoefening van haar activiteiten wordt Ellis ertoe gebracht uw persoonsgegevens te verzamelen. Tenzij anders is vermeld, is Ellis wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet zij er op toe dat deze handelingen plaatsvinden conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het privacy beleid van Ellis strekt ertoe u te informeren over de voorwaarden waaronder persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede over de basis en het doel van ervan.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van onze website en de mogelijkheden ervan. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van deze website kunnen leiden tot een wijziging van de onderhavige privacyverklaring. Het is daarom aangeraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

AARD VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Wanneer u zich registreert teneinde gebruik te maken van een van onze diensten, vragen wij u om uw contactgegevens (e-mailadres – postcode – naam) aan ons door te geven. Deze gegevens worden door Ellis en externe partners gebruikt om u op de hoogte te houden van onze promoties en wijzigingen in onze menukaart. Daarnaast wordt ook uw telefoonnummer gevraagd teneinde u op de hoogte te houden van onze nieuwe promoties. De opgevraagde gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze zakenpartners. Onder het gebruik maken van onze diensten rekenen wij onder andere het plaatsen van bestellingen, het maken van reservaties, het indienen van een jobkandidatuur of het opvragen van informatie. Deze voorwaarden blijven van toepassing indien de dienst in opdracht van Ellis wordt aangeboden via de externe platforms (website, webshop,…) van onze zakenpartners.

PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DIRECTE COMMUNICATIE

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Ellis. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan 24 maanden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

WIJZIGING VAN UW TOESTEMMING

U kan te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Ellis wijzigen/intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen retroactieve werking. Intrekken kan via een e-mail gericht aan customercare@ellis.be , of het aanklikken van een uitschrijfknop in een ontvangen e-mail.

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van First party en Third Party Cookies:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft achtergelaten.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

WETTELIJKE GROND VOOR VERWERKING

Het merendeel van de gegevens met betrekking tot u als persoon, wordt verwerkt op basis van uw directe toestemming (gegeven bij het verzamelen van de gegevens) en/of in het kader van de contractuele relatie die u met ons bent aangegaan. In slechts een beperkt aantal gevallen worden sommige verwerkingen uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen of wettelijke verplichtingen.

Voor een volledige lijst van de voor u relevante verwerkingen en de basis waarop deze worden uitgevoerd, kan u met ons contact opnemen (zie de rubriek “Contact” hieronder).

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden beschreven in dit privacy beleid. Deze gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze nieuwe promoties, menuwijzigingen of vacante posities, tenzij wij van tevoren uw toestemming hebben verkregen voor andere doeleinden.

DUUR EN VOORWAARDEN VAN BEWARING

Bij het verzamelen van gegevens op basis van uw toestemming worden de bewaartermijn en -voorwaarden bepaald op het moment van de verzameling. In het algemeen en tenzij anders is vermeld, bedraagt de bewaartermijn 25 maanden na de gegevensverzameling of de laatste transactie in onze winkels.

Gegevens die worden verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting, worden verwerkt overeenkomstig de duur van de overeenkomst/wettelijke verplichting, alsmede overeenkomstig de duur die nodig is voor de uitoefening of verdediging van de belangen van Ellis in rechte.

Uw gegevens worden opgeslagen onder de voorwaarden en overeenkomstig de maatregelen opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van interne organisatorische maatregelen en technische maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen.

DERDEN

De gegevens worden hoofdzakelijk gedeeld binnen de Ellis organisatie. In een beperkt aantal gevallen kunnen de gegevens ook intern met de betrokken werknemers worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In een beperkt aantal gevallen worden uw gegevens gedeeld met een aantal partners. Onze partners verwerken uw gegevens op basis van onze instructies en op basis van onze contractuele overeenkomsten met hen. Alle Ellis partners zijn ook gebonden aan de verplichtingen opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

UITOEFENING VAN UW RECHTEN/WIJZIGING VAN UW GEGEVENS

U kan beschikken over de navolgende rechten overeenkomstig het recht van de Europese Unie. Indien u een van de volgende rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schrijven op het bovenstaande adres.

Recht op bevestiging en recht op informatie – Wij stellen u met graagte in kennis indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, welke de verwerkte gegevens zijn en voor welk doel ze worden verwerkt.

Recht op verbetering – Indien de gegevens die wij registreren onjuist zijn, zullen wij deze natuurlijk graag corrigeren.

Recht op verwijdering – Als u wenst dat uw persoonlijke gegevens worden gewist, zullen wij, voor zover mogelijk, aan uw verzoek voldoen. indien de gegevens om juridische redenen moeten worden bewaard, dan worden zij geblokkeerd. De gegevens zijn vervolgens niet meer beschikbaar voor later gebruik.

Recht om de verwerking te beperken – Als u het gebruik van uw gegevens wilt beperken, zullen wij uw verzoek voor zover als mogelijk inwilligen.

Recht van bezwaar – Indien u een bezwaar wenst te maken tegen een reeds gegeven toestemming, dan zullen wij navolging geven aan uw verzoek.

Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan uw recht op wijziging zelf uitoefenen door in te loggen met uw persoonlijk account. Indien u geen toegang (meer) heeft tot uw persoonlijk account, neem dan contact op met het volgende adres: customercare@ellis.be

Om uw andere rechten uit te oefenen, gelieve ons ook te contacteren op het volgende adres: customercare@ellis.be

VRAGEN EN FEEDBACK

Wij controleren regelmatig of we aan onderhavig privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft met betrekking tot onderhavig privacy beleid, kan u zich steeds tot ons richten:

Bunz NV
Borsbeeksebrug 34 Bus 4, 2600 Antwerpen
Telefoonnummer: 03 600 12 12
customercare@ellis.be